شيراز

شيراز -


رضا قهرمانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6628
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :130
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
درسا مرادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :91
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
محمدرضا سیاوش پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :90
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
امیرصادق ابطحیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :90
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
شایان بردبار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :89
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
بردیا نوذری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :86
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
کیا صلوتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :83
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
المیرا قمری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :83
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
آرمیتا واقفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6739
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
محمد رضا غفاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
ملیکا نجف زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
علی صولتی فر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدرضا بشیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
سیدمحمد یوسف نجفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
شهناز لشکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7028
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
علیرضا باقری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
فاطمه میرهادی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 4
آرش پژمان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
نوید جلیلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیرحسین راستی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
آرش پورقادری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیرحسین بی ریا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
میلاد عابدینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6692
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
زینب مشفق
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
علیرضا راه نورد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
مریم کارگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
امیرحسین کوچک زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6604
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدجواد فرخنده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6577
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
حمیدرضا دهقان زاده همدان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
علی معتمد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
ثناء رنجبر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6717
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
سینا شیرازی زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6665
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
متین سرشار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمد جواد دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
پارسا طیبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
فرهاد اسماعیل زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6460
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
علی مخبری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
هورشاد ظریف کار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6463
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
هویار ظریف کار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6734
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
هومان ظریف کار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدطه تقا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
احمدرضا کشاورز
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سروش منصورزاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
ملیکا کدیور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
علیرضا معتمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
امیرحسین شیعه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
ارشیا حسن زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیرحسین قدمی صدر آبادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6235
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
محمد عمادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6482
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علی علیزاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علی صفرپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
محمد زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
آرش فرهود
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدرضا شفیعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
رضا زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
کیانوش مرادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6630
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
گیلدا شریفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
محمدمهدی سبزواریان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
طاها شریفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
یونس عقیقی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
احمدرضا رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
حسین سلمانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
یاسمن فرخی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
یاسمین طیبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
امین وصال یگانه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
حسین کرمی چهارراه گشین
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
عارف قره بیگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
رضا کوپایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
حمیدرضا صفری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
بهنود رخ تابناک
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سید وحید تاجر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدرضا کمالی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
ملیکا مهبودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
زهرا ارجمند مزیدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
سینا جعفری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6587
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علی زمانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6321
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
مریم بهیه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6764
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
محمدجواد ظهیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
زهرا سیوفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
محمدمهدی سبحانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
محمدمهدی حقیقت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
محمد حامد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
پویا زمانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
یاسمن ملاح زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
هانیه پایمرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4769
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
پانته آ اسکندری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6991
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سپهر برزگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدمهدی نریمانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی رنجبر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
علیرضا حمیدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4365
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
احمدرضا بحرانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی روان روی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
احسان حقیقت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
فاطمه چراغی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
عرفان رستمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
حمیدرضا صادق زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
مرتضی راسخی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
ملیکا یزدان پناه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
فرزانه پورجم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
نیما انصاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علی رضا حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
مهدی نصیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
سیدعلی منصوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6612
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
علیرضا رستگار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6489
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
کیارش فرجام
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
علیرضا عالی پناه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
شایان تاکی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
فاطمه جانی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
سید آرین ظریف کارفرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سیدمهدی جزائری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
حسین عباسعلیزاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
شایان محمودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6420
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
احمدصالح جوانمردی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6503
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
بابک هادیخانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
عرفانه روستا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6211
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
رضا زراعت پیشه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
حانیه علیدوست
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
سید علی رمضانی قصرالدشتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
سینا نقیبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
نیما نقیبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علی آزادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علیرضا زمانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سینا فرجی جهرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6345
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
حسین دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد ذخیره ئی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
سهیل عادل بخش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدرضا شکری کوچک
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6730
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
بردیا امیدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
زهرا شناوری شیرازی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
فاطمه صفایی اردکانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
فاطمه جمشیدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
علی دهقان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6721
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علیرضا اسمعیل زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6169
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
آرمین بخشی زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
پوریا شهرامی مهر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
متین مختارزادگان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
امین مختارزادگان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
علی مقدس
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
هلیا یاربخش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
مهسا شاهسونی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 3
محدثه گندم کار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
نفسیه جعفری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5716
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
ملیکا فهندژ سعدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
فرناز شاکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 2
هاتف صابری جهرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدحسین رجبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
امیرعلی سازگاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4373
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
امیرضا شب آهنگ
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
حسین زارع مهذبیه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدحسین مکاری زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
حسین نجاتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
زهرا زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
فاطمه صالحی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
پرنیان رنجبر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
ملیکا طهرانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
حدیث گودرزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
5/31/2023 4:23:30 AM
Menu