هشتگرد

هشتگرد -


فاطمه ارمندئی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
آیدا شاهی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
زهرا خالو محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
فاطمه شکری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
فاطمه صمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
مرتضی تدین
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
امیررضا غضنفری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4026
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
معین عباس نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4357
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
ساقی حیدری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
مریم انوشه مطلق
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4878
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
آرتا عرب
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
شمینه جلیلی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
فاطمه ارمندئی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
حسن حسن پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
فاطمه دهقان پور راد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
مینو ناصرزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
مینا ناصر زعیم
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
صدف منصف
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سیده روناک یادگاری تپه گله
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سینا سینا لک
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
آیدا علی رمائی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
بیتا علی رمائی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
آیلار خواجه وند
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
علی خیری پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
سارا سهیلی نیا
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
آیدا ناصرزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
محمد ارمندپیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
محراب محبی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
فاطمه معدنی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
مبینا فرزدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه دهقانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4706
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
نوید سبحانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4250
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
شهاب افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
مهدی پالیزپیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
فاطمه معدنی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
مهدیه فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه مهین دهقان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4548
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
عرفان بیگدلو
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
مریم فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4345
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
محمد رستمی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
محمدمهدی یزدانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
ریحانه منصورزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
ملیکا کانون
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4961
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
امیرعلی کشانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4254
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
محمد نامدارلو
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4358
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
سحر امین لو
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
مهرانه بیات
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
مریم نصیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
علیرضا رضائی زاده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4731
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
جواد امین رنجبر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 3872
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
فاطمه قنبرزاده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
زهرا مهین روستا
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
صبا ترکاشوند
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4174
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
علیرضا دهقانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
اذر رضایی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه بغدادی شیخلر
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4124
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
6/6/2023 1:41:37 PM
Menu