فرديس

فرديس -


علیرضا ربیعی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
مهدی کریمی کلایه
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4447
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 1
6/11/2023 1:09:40 AM
Menu