قائن

قائن -


امین ولیان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
محمد جواد رضا نژاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
مصطفی خاکزاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
هاشم مردانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4575
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
محمد جواد محمد دوست
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
محمد حسین پری نژاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
علی کشتکار
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
محمد محمدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4613
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قائن_ شهیدبهشتی
مهدی فریدی نیا
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
مرتضی قاسمی قاین
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
سعید موسایی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
امیررضا شریف
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
محمد علی برات نژاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4544
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
میلاد ارزاقی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4944
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
سجاد عطایی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
سید طاها حسینی منش
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4841
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
ابوالفضل کاهی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
ابوالفضل فراقی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
کسری رمضانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
مجتبی انتظاری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
رضا طاهری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
محمد کاظمی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
محمدجواد طاقتی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
پوریا پرورش
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
میلاد مقراضی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
منیره میری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
قائن_ فرزانگان
طاهره کریمی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
قائن_ فرزانگان
محمد جواد نیک جو
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
امیرحسین فروتن
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
امیر حسین توکلی کرقند
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
محمدحسین حسین پور
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4092
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
قائن_ نمونه ی خیامی
6/9/2023 12:20:21 AM
Menu