اميركلا

اميركلا -


فائزه نقوی
نهم - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
سید بهزاد کریم پور
نهم - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
6/5/2023 11:00:41 AM
Menu