بهنمير

بهنمير -


نگار حیدرپور روشن
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
رضا باقری خلیلی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
امیرحسین رمضانی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
امیرحسین عموپور
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
سید علیرضا محسنی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
شایان آذری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
رضا وهاب پور عزیزی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
امیرحسین قلی زاده بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
سید یاسین میرحسینی بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
رضا جهانیان بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
سید مصفا حسینی مصیر
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
امیرحسین شفیعی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
امیرحسین علم روشن
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 6453
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
امیرحسین نوربخش
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
امیرمحمد غلام پور احمدی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
سید محمدمهدی حبیب اله پور
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
روزبه رنجبر شورابی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
سید محمدمهدی هاشمیان عزیزی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4091
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
6/8/2023 1:12:24 PM
Menu