چمستان

چمستان -


زهرا ابراهیمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :100
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
پرستو خسرویان
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :98
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
صاحب خنده فند
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
سیدعلی محمدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
احمدرضا کیانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
نور_ تیزهوشان-شهید بهشتی
سیده مریم حسینی نژاد
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
امیررضا مهدی زاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
نور_ تیزهوشان-شهید بهشتی
آتنا اسدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
محمدحسین لاری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6536
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
علی رضا کفشگر
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6580
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
مصطفی یوسفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
نور_ تیزهوشان-شهید بهشتی
مهرآوه موسوی نسب
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
مهدی توسلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4308
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
محمدرضا حسین پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4610
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
امیر رضا علا
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4378
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
زهرا غوجه
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فائزه دهقان
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
امیررضا سپهری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
فاطمه حیدری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
صدیقه حیدری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5087
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
پریسا قاسمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
معصومه شکوهی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمد رسول نورپناه
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4007
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
نیلوفر هدایتی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
فاطمه توکلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
زهرا کیانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
حمیده واعظی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فاطمه زهرا ابراهیمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
علی احسانی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4149
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
محدثه ابراهمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4461
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
راضیه ابراهیمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4345
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
چمستان_ مبارکه
فرشید فتحی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
علیرضا موسوی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4598
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
محمدجواد سعدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4363
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
سارا علی اکبری نوری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6541
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نور_ شیخ فضل الله نوری
محمدرسول محمدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4419
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
محمدرضا بهرامی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
چمستان_ امام خمینی
6/1/2023 12:18:08 AM
Menu