نور

نور -


مارال حیدری اخی جهانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
نگین اکبری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
امیررضا سالاریان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
امیرعباس فرخنده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
عرفان علی زاده نشلی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
مهران انباز
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
معصومه یزدانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
علی نورزاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
حسین حبیبی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
امیرکاظم قاسمی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
نور_ تیزهوشان-شهید بهشتی
صاحب گلپور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
نور_ تیزهوشان-شهید بهشتی
آرمان نوری شیرازی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
نور_ تیزهوشان-شهید بهشتی
نسرین پورمتقی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
امیررضا نصیری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
ماهان محسنی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
امیرحسین عابدپور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
آرش کلاشی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
نور_ تیزهوشان-شهید بهشتی
سید محمد حسین کیانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
علی شیرزاد کبریا
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
علیرضا کوزه گر کالجی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4155
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
فاطمه یزدانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
محمدرضا رضائی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
امیرعباس مجتهدزاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4391
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
حسین سالاریان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
آتنا ویسی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
آمل_ فرزانگان
امیررضا قنبری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
آرین منصوری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
امیرمنصور رضائی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
حسین بهرامی نژاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نور_ آیت الله خامنه ای
6/8/2023 1:22:19 PM
Menu