بجنورد

بجنورد -


یگانه مینائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :96
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
قاسم خرمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :85
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
علی رضا کمالی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مصطفی حاتمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
حسام معصومی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
ساغر مرتضوی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6446
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مهدی یکتا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4603
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
رضا قلی پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
ایمان فلاح
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
طاها تبریزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مریم بالاقلعه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهرا ایمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهلا کریمی فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرحسین رمضانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
زهرا وحدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
شایان بازدار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سجاد نجفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
نیما پروین
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
آرمان خوشدل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
فاطمه گریوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه ذوقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
محمدرضا صالحی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
اشکان تاتار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
نسیم عبدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نگین شفیع آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علی تیموری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
الناز نودهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه زهرا ایمانی پهلوانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
ایزدمهر صدقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
هانیه الهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه مرگانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
محمدمحسن علیزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
زهرا روحی زاده کیکانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مینا افشاریان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6235
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فائزه قنبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهدی استادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
غزاله قائمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه تقی نژاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهسا اسماعیلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
الهه همایون پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه همتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
صفورا احمدزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سحر رمضانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه علی آبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرمهدی وحدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مونا رحمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
محمد برسلانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
روشنک حمزاله زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علی رحمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4688
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فریبا منفردی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
علی برومند
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
نشاط سالخورد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
زهرا هدایتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
محبوبه بهمن
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
آویسا پوراصغر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
هانیه دلاوری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سپیده مشتری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
نازنین غفاری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
آنیتا قدیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
صبا محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علیرضا محسنی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
نجمه ساعد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4321
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه قدرتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نادیا اکبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
تابان شجاعی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پری ناز میانجی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
شبنم ترکانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محمد وحیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
هما خانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرعلی ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
غزل محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6321
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مینا جانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پارسا غلامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5087
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فرزانه محسنی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عارف محمدزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
آرین محمدزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مهسا قنبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
کامران تنها
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی رضا خداپناه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6581
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدیه بهمن
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نرگس رحیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سیدعلی حسینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فاطمه رحیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاظله رحیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
زینب علی ابادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سیما وحیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مینا ملازاده مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهربانو ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهسا همتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مرضیه فری برز
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مینا علیزاده تکمران
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
لیانا امانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سیدجواد صادقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
زهرا نامور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
قدیر حصاری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
بردیا واحدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
فاطمه جفاکش مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مبینا محبی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
ارزو رمضانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
عارفه بادلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه حسن زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نیما احمدی نصرآبادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4450
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سیده یاسمن هاشمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرحسین لشگری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
روژیا محمودزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
عرفان جلایر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
آیدا اصغری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
امیرحسین خاکشور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
ضحی آرزومند
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پری روحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
آیدا صابری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
بیتا بقائی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
آیدا عیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
حسین آذری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مهشید فرخ زاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
محسن وحیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
ایمان کاظمیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
کیانا نبی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5377
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
ملیکا کلماتی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
دنیا محمدپور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
الیاس کاظمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه امیری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
یاسمین محمدنیاکیکانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
امیرمحمد خزین
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سیدعارف کشمیری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
نرگس مختاری ینگه قلعه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4552
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مبین نوروزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهرانا بانگ طوسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5635
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
هدیه چشمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
متین تیمورزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مونا مینویی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
ضحی برات پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علی رضا دولت خواهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
آیدا دارابی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
ساقی نسیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
آیلر نیک سرشت
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پردیس ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4442
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهدیه رستگار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیررضا نمدیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مائده وثوقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مریم اسدی ینگه قلعه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
یگانه خاکشور ینگی قلعه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4449
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نرگس نجفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علی وحیدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مهران مینائی فر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
صبا دانای مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فرحان یزدانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
سروش رحیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
عماد خسروی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4465
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهشاد فیروزهء
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فاطمه قنبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
حجت شادمهر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فاطمه حسین زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نسیم قهرمان علیخان قلعه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
امیر محمد سرگزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی ناصری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
5/28/2023 7:19:29 AM