خورموج

خورموج -


یاسمن ظریف فرد
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی بشارت
امیر حسین گل امیر حسین
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
خورموج_ دبیرستان شهید بهشتی
امیر رضا چاه شوری
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
خورموج_ دبیرستان شهید بهشتی
مریم غلامی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی بشارت
آیدا اسکندری
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی بشارت
هانیه زارعی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی بشارت
حسین اجدادیان
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
خورموج_ دبیرستان شهید بهشتی
امیر حسین بنجوئی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
زهرا رستمی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی بشارت
مصطفی زارع
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
حسین زارعی پور
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4337
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
رضا باغبانی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
زینب مقدسی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی بشارت
محمدرضا خواجه
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خورموج_ دبیرستان شهید بهشتی
محسن رزمی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4183
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
خورموج_ دبیرستان شهید بهشتی
مهدی فقیه اصل
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
امیرحسین بهمنی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
معصومه صفری
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی بشارت
نیما خاوری
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 3772
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
خورموج_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
6/10/2023 9:02:20 AM
Menu