ابهر

ابهر -


مهدیه خدابنده لو
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6925
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعداد آزمون :119
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
غزل آدرم
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
بیتا عسگری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4939
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ابهر_ فرزانگان
6/6/2023 1:20:00 PM
Menu