پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان -


ثمینه نظری گیگلو
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :83
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
پوریا مینایی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
امیررضا شاهی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6592
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
هومن نیک نفس
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
رضا وظیفه
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
صدرا رنجبر
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
علی حضرتی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
عرفان قلی زاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
هانیه پروین جدا
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
سینا تقی زاده
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4255
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
شکیلا زاهد
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
مهسا تنهایی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
نیما زاهد
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ شهید بهشتی
یلدا صمدی
نهم - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
پارس‌آباد مغان_ فرزانگان
6/9/2023 6:58:33 PM
Menu