مشكين شهر

مشكين شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سبحان گرجانی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
متین ابی اوغلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
مریم نادری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
فاطمه محمدرضایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
مشكين شهر_ فرزانگان
شهریار پارسا جلودار
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
پرنیا اصغری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
سبحان سودی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
هاله احمدی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
مریم گل محمدزاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4495
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
زهرا تقی زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
وحید نصیرپور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
فرشته مهرآور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
علیرضا پاشازاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
مهسا عباسی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
امیرحسین ولی زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
محمدرضا خدایی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
علی فتح اللهی کلانپا
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
سعید قهرمانی خیاوی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
محمدرضا کریمی مقدم
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4529
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
مریم اسمعیلی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
سنا سلمانی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
سودا جباری
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
دریا عباس زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
حجت موسوی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
امیرحسین صادق زاده
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
مشكين شهر_ امیرکبیر
رضا صابری خسروشاهی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
صبا زادفتاح
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران
آرمین یعقوبی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
آیدین قربان ژور
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
امیرمحمد قربانی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
مشكين شهر_ علامه طباطبایی
سید امیر صادق زاده سادات
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
مشكين شهر_ آیت الله خامنه ای
زهرا رضوی
نهم - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
مشكين شهر_ بهاران