گرمسار

گرمسار -


زهرا اسدی پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علی اکبر شاه حسینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مهدیه قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
علیرضا عرب خالدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه قنبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
سعیده زارعی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ثنا فدایی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
عارفه عبداله زاده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
محمدجواد قنبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4718
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
یگانه اسداله زاده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
گرمسار_ فرزانگان
فاطمه سادات مطلبی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ریحانه قنبری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
محراب میراخورلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدرضا فریدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4594
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
حسن یوردخانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدجواد گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
آریا قبله سوها
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مینا برهانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مریم متولی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4286
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
سعید قربانی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مریم صفاری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
سینا کرم الدین
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
زهرا جورابلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
ایمان مطهری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4710
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
عرشیا صائمی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4190
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
زهرا رحمانی پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مریم نیکونهاد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4404
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امیرمحمد سعیدی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدحسین سروری راد
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
رکسانا یزدی زاده
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
سینا اشرفی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
نازنین پورشهراب
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
طاهر حیدری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4502
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی میراخورلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
فاطمه گلینی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
مصطفی قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمد میراخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
امیرحسین مداحی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
هومن کاسبان
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
مارال چوزوکلو
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
زهرا کمالی فر
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
امیررضا کاشفی پور
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4499
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
عرفانه قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
فاطمه قندالی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
محمدامین میراخورلی
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
علی عامری
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4295
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
محمدحسین پاکدل
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4236
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ شهيد ثاني
غزال کاظمیان
نهم - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4398
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرمسار_ محدثه
6/3/2023 5:51:50 AM
Menu