شاهرود

شاهرود -


شیرین ابراهیمی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
نسترن ناظمیان پور
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
شاهرود_ فرزانگان
آیدا فیروز آبادی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4499
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شاهرود_ فرزانگان
مبینا بخشی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شاهرود_ فرزانگان
مبینا عامری
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
محمد قاسمیان
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4494
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شاهرود_ رسو ل اکرم
زینب بابامحمدی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
هدیه کلات جاری
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
سیدامیر مطلبی طبائی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شاهرود_ علامه حلی
مریم رحمانی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
فاطمه خوریانی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شاهرود_ فرزانگان
غزاله یحیایی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
فرزانه شجاعی زاده
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
مهدیس فردوسیان
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
محسن خداوردی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4476
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شاهرود_ دارالفنون
مهرانه میرزائی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
محمدصالح اعتصامی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4761
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شاهرود_ علامه حلی
آیدا حسنی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
مبینا عرب یارمحمدی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
دانیال مقسومی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شاهرود_ علامه حلی
ملیکا مولائی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
محدثه علی پور
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شاهرود_ فرزانگان
امیررضا یوسفی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4164
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شاهرود_ دارالفنون
زهرا حلاجی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شاهرود_ فرزانگان
گلسا ضیائی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
ادیب عباسی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شاهرود_ رسو ل اکرم
سیدمحمدشکیب اشرفی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4603
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شاهرود_ دارالفنون
فائزه طالع زاری
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4097
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا ميامي
امیررضا رستمی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شاهرود_ دارالفنون
محسن هوشنگ
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شاهرود_ رسو ل اکرم
نسیم میرعبدالهی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شاهرود_ الزهرا
6/2/2023 11:07:50 PM
Menu