سمنان

سمنان -


مبینا رهگشای
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :104
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
پردیس قاسمیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
غزل اصغری لسکوکلایه
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
نیلوفر عموزاده
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
زهرا شاهی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
سیده سارا عصار
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
سیده تارا میرشفیعی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
کوثر عسگری فیروزجائی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
اسراء عرب
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
امین ایثاری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4841
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
رضا دانشگر
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4560
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
پارسا شکرالهی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
سید امیر مهدی حسینیان کاشانی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
ستایش مستخدمین حسینی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6044
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
شقایق خیرخواهان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
ملیکا قلی بیک
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
فاطمه حیدریان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
زینب فخاریان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
مائده زیاری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
مهرشاد محمدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
مهرسا عموزاده
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
درسا درخشنده
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
راضیه سادات مستخدمین حسینی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
فاطمه درویشی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
علی جلالی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
امیر حسین یدالهی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
فاطمه رضائی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
ستایش سادات صفوی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
مهدی فعال پور دامغانی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
امیررضا احمدیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
زینب عباس شبیهی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
نادیا ذوالفقارخانی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
دانیال زمان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
ملیکا زارعی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سمنان_ فرزانگان
ایمان ملک ور
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
غلامحسین افضلی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4939
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
امیر مهدی گرشاسب
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
محسن فخاریان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
امیر محمد عربی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4448
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
سمنان_ شهید بهشتی
محدثه سادات تقوی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
نرجس شهرابی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
سمنان_ عفاف
امیر حسین اسقانیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
امیر حسین لواف
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
سمنان_ رشد
6/5/2023 7:53:46 AM
Menu