كيار

كيار -


مهدی خدابخشی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
فاطمه عباسی تشنیزی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
تيزهوشان
شهركرد_ فرزانگان شهرکرد
حسین داوری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
محمد حسین اکبری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
صدیقه امینی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
جواد شریفی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4418
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمد داوری شلمزاری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیده حدیثه حسینی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
زهرا متقی دستنایی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
مرضیه چیدان
ششم دبستان - كيار
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهركرد_ میرداماد
مهدی طاهری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
عباس مقصودی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمد مهدی پوررئیسی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
حسن طاهری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمد حسین نوروزی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
5/30/2023 1:42:08 AM
Menu