سامان

سامان -


بهناز اسعد سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
امیرحسین علیرضائی شهرکی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
محسن عرب زاده سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان شهید فاضل
5/30/2023 2:48:08 AM
Menu