فريمان

فريمان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمد گلستانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
فائزه صحاری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
مهدیه توکلی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
علیرضا تجلی خواه
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
علی فرهی فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
حسین یوسف پور
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6593
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سجاد اختیاری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
سعید صفری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
بهنام دادخواه
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
تربت جام_ شهیدبهشتی
کیمیا ابراهیمی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
مهدیه اسفیده
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
محمدرضا توکلو
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
هادی تموک
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4479
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
فائزه احمدی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
الهه عدالت خواهی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
زهرا مالک رئوف
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
علیرضا آهنی فریمان
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4653
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مریم آراسته مقدم
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
یگانه ابراهیمی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
سیدامیرحسین آل احمد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5980
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
ثنا اقری فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
رضوان شرفی فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
علی داوودی پور
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
جواد اسدی زاده
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
فاطمه حسن زاده لاله
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
امیرحسین پویامنش
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مجید فیضی عبدالمجید
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4315
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
مهدی تقی زاده ایوب
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
یونس عیدیان نیزار
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
فريمان_ حضرت قائم
زهره نجف زاده
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
فاطمه غلامحیدری
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
فرزانه نظافت فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
فاطمه غلامرضائی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
فاطمه جوانمرد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
فاطمه طلیع فریمانی
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین
سمیرا جوانمرد
نهم - فريمان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فريمان_ ابن یمین