سوق دوگنبدان

سوق دوگنبدان -


ساناز جعفری نژاد سوق
نهم - سوق دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه وفائی زاده
نهم - سوق دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
5/30/2023 9:04:11 AM
Menu