مروست

مروست -


نرگس فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :87
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
لادن فلاحتی مروست
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
زینب فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6565
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
سعیده رستگاری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
زینب توانگر
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
سارا عسکری پور
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
مهدیه رضای مقدم
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
علی قنبری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4092
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
زینب جو رست
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
فاطمه فلاحتی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
فاطمه برزگر
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
مهدی توانگر
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
زهرا قنبری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
مهدیه برزگری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
فاطمه حیدری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
مهدیه قاسمی نیا
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
فاطمه بیگی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4828
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
ناهید جوکار
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4374
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
زهرا بیابانی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
فریبا کارگریان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
زهره حیدری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
زهرا وطن دوست
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
مروست_ فدک
مهدیه پورقنبری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
مروست_ فدک
الناز حیدری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
افسانه فلاحتی مروست
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مروست_ فدک
محمد مهدی زارعی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
زهرا غریبی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
یاسر خاک پور
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 3917
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
امید رضا دانشور
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4109
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
سید مهدی هاشمی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4323
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
فاطمه برفی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4474
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
يزد_ فدک مروست
مهدی نادی
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 3878
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
نازنین بذرافشان
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4745
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
مروست_ فدک
حسین حق شناس
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 4336
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
فرشید قنبری
نهم - مروست
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : از آبان
 
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
5/30/2023 1:14:35 AM
Menu