تفت

تفت -


حسین طایفی نصرآبادی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
محمدرضا دهقانی تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
علی محمد باغشاهی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
حسین دهقان دهنوی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
علیرضا باغیانی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
هانیه منصوری نصرآباد
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
علی محمد جعفریان
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
عماد دبستانی تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
محمدیاسین فلاح تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
محمد صالحی زاده
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
فاطمه زارع علی آبادی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
مریم فلاحتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
فاطمه السادات دهقانی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
یاسین صولت نیری
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
علی ملامعصومی دهشیری
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6839
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
یاسمن ایلخانی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
مهرداد ظهرابیان تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
مصطفی کلانترمنش
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
علی فلاح نژاد
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
ابوالفضل فتاحی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
مجتبی خطائی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
علیرضا دهقان تفتی
نهم - تفت
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
تفت_ شمسائی
5/30/2023 12:39:14 AM
Menu