شهرك مهاجران

شهرك مهاجران -


متین بحری
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شازنداراك_ علامه حلی مهاجران
مهدی شیرازی
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شازنداراك_ علامه حلی مهاجران
علی عباسی
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شازنداراك_ علامه حلی مهاجران
امیرحسین امینی راد
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شازنداراك_ علامه حلی مهاجران
5/30/2023 10:44:10 AM
Menu