كامياران

كامياران -


سینا ابراهیمی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
هیوا فیضی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان ناحیه1
آرینا ابراهیمی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
شکیلا صفایی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سنا اسدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
دلنیا کریمی پور
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
هیرو کمانگر
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سمیه یوسفی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آیدا صادقی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
هانیه نعمت
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آرش محمدی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
شایان مرادویسی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سیده اسرا حسینی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سید سینا حسینی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
سارو فاتحی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 4214
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آرمان ابراهیمی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
آیدا مرادی
نهم - كامياران
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
كامياران_ نمونه اندیشه
6/8/2023 3:42:19 PM
Menu