قروه

قروه -


سارا فعله گری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
فاطمه خالدیان
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
زهرا نصر الهی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
عبدالملکی فاطمه
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
معصومه علیخانی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
عمید فلاحی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
پریا رضایی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
فائزه کریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
مهدی جهانگیری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
نگین کریمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
زهرا امامی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
سینا ظاهری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
محمد جواد صادقی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
شایان سلطانی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
میلاد لطفی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4417
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
معصومه عزتی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
قروه_ زینب الکبری
علیرضا اوسطی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
قروه_ احمدی روشن
محمدرضا معظمی
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 4179
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
قروه_ نمونه شهید بهشتی
محمد طاها صفری
نهم - قروه
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قروه_ نمونه شهید بهشتی
6/10/2023 7:57:26 AM
Menu