سقز

سقز -


ثنا علائی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6565
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آریان شمسی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
سقز_ فجر
شایان شمسی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
سقز_ فجر
مژگان ساجدی یورقل
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمد رحمان پناه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
الهه مهرپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آرینا شیرازی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آروین مرادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
نوید خدامرادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سقز_ فجر
سناء سمیعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمد پیشوا گلالی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سقز_ فجر
مهران رشیدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سقز_ فجر
اردلان سهرابی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سقز_ فجر
صفوان فتحیانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سقز_ فجر
مبینا خضری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سینا صوفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سقز_ فجر
محمدنعیم دیباوند
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سقز_ فجر
کیمیا تمیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
نگین فیضی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیده هانیه حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
اوین قادرزاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ژینا صبرجو
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
اسرا قادری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
نیما عبادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سقز_ فجر
کسری زرینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سقز_ فجر
درسا حکمتی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کیان رحیم زاده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آیدا صالح پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمدآکو محمدپور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سقز_ فجر
شکیلا یوسفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
کازیوه مزینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
زانا کارگر
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
شاهین حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سقز_ فجر
آرینا وکیلی هیجانان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمد عباسی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4375
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سقز_ فجر
سروش سرخی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سقز_ فجر
رامیار کامروا
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آرتین نقدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
عبدالله حسینی مام سیف الدین
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
سقز_ فجر
آروین رحیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4145
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
سقز_ فجر
زهرا ملکی چگنی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آیدا عزیزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ندا عزیزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
محمد آرمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4672
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
آریانا وثوقی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
آیدا لطیف پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
معصومه مام خضری درویشعلی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
هانا یاربختی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
ترانه حبیبی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
فرزین حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
تارا اسعدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیده کیمیا محمدجانی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
مبینا کس نزان یار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
شیلا فتاحیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیده سمیه محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
پریسا مهرپرور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیدکسری سیدابراهیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پیام نصیری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پارسا کرمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ فجر
پرند سورانی سقزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
بهناز کرمیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیده روژان حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
سیده روژین حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سقز_ الزهرا
6/9/2023 6:07:02 PM
Menu