مريوان

مريوان -


یلدا امینی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6378
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
نازیلا ملایی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
ژینا دیهیم
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
شیلان اختر
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
ژوان نیک پی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6713
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
محمد صنعتی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
سجاد قادری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آژوان کمانگر
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
شیما نوری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
شنیا محمدنژاد
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
اسرا کریمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
پدرام فتاحی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
کژوان بالنده
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
دیار مظهرپور
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
دریا مردوخی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
میلاد دل انگیز
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
مهران داربوی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
فرشاد ازکات
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
مژده برائی ونینه
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
رامیار قادری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
پوریا سیفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
طاها خدادوست
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
ریبین مرادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
ژینو کاکایی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4679
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
شاهد سیفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
نارین حیدری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
آیدا مرادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
نوید امیری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5423
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
پوریا محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
تارا ادوای
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
هاوری نیک پی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4610
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آرزو باستان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
اژین شمیرانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6323
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مريوان_ شایستگان
حکیم رحیمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آمانج مظهری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
عمر جنتی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
شیما گلناری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
الهام افراسیابی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
آژوان رادمنش
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
صاحب محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آروین غفاری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
دانیال حکیمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
مهرداد خدادادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
اسامه صالحی نیا
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
امیر کوثری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
یاسر محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
کاویان آذریان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آرمین سپهری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
محمد عیلامی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آرش معروفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
پیمان فتاحی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
دلنیا خدیری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
آرنیا نیکخواه
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
ماکوان خدایار
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
امیر وطندوست
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
مادح دوستی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
کارو نامداری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
یاسن اختر
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
کارو بیواره
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آروین ایزدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4438
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
آمانج علیزاده
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
رامیار عباسی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
دیمن عزیزنژاد
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
پویا اناری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
شکیلا فیضی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
مريوان_ فرزانگان
ژینو بادانگیز
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4148
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
بيجار_ كوثر
سهیل عباسی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4403
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
مريوان_ فرزانگان
6/10/2023 9:20:42 PM
Menu