سنندج

سنندج -


محمدمبین طاووسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :86
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
آرسام معروفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
پریسا علی رمایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
شکور گرامیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
سنندج_ شهیدبهشتی ناحیه یک
سینا قصابی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
سیده ستایش رحمانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
هژیر یوسفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
وریا محمودی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
علیرضا ذکریایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6380
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
سنندج_ شهیدبهشتی ناحیه یک
مبین اسدی تیژ تیژ
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
شقایق صلواتی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
سارینا محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4359
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
سروش اسلامی نیا
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
آریان امیری حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6294
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
رامتین جواهری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
کژین بهرامی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
هومن حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
سارا ذبیحی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
نیکا حاجی رستمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
آرتین اعظمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
محمد شافعی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
اشکان احمدی نوره
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6680
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
سید محمد سجادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6072
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
محمدپارسا باجلانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
سیوان زند سلیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
متین کریمی نژاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
ساجد غفاری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه 2
پگاه علی پناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
آیدا حفصی کردستانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
ندا احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
مائده محمدسلیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
محمدپرهام انصاریان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
حافظ قربانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
سیدآلان امینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
مهران محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6415
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
مهیار نصری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
سینا امجدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
امیر حسین قابلی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
بشری کرباسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
یاسین ساعدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4650
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
امین موسوی ملهء
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4758
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
محمد قانعی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سید پارسا حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
اردوان قادرمرزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
پارسا فتحیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
نگین برازنده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6124
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
غلامرضا علی رمایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4354
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
محمدامین مومنی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4502
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سیاوش نجفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
رائد احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
فرنود راه دوست
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
آریان ویسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
هیمن ناصری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
دیاکو بهره مند
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
پارسا فلاح پور
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
سیدزانا سجادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
ارشاد احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
مبین صلواتی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
سیده تینا کاتورانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4576
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
مریم شرفپور
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
بهزاد رحمانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
احسان میرزایی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
هژیر رحمانی فر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
هورام ابراهیم پور
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
دانیال گویلی کیلانه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
نیما ادیبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
شاهو کریمه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
پوریا عزیزی سمران
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
کارزان میرزائی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
محمد مبارکی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
فرهان گل سرخی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مولوی
کاویان نعال
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آرین ابراهیمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
ثنا قاسمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ صادق وزیری ناحیه1
پریسا حسین پناهی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6451
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی مائده
یاسین قادریان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنندج_ نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
6/10/2023 7:44:09 AM
Menu