پلدختر

پلدختر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمد مهدی برجی پور
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش
امیررضا کرمیان منفرد
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 6146
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش
سید امیدرضا موسوی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی