اليگودرز

اليگودرز -


زرتشت بهرامی فرد
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
محمد شرفی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
بنیامین سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
امیررضا بیاتی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
امین زرین
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
بهنام سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
مهدی سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
مهدی پاکی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6493
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
امیر عباس عظیمی نژاد
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
رضا حقیقی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
مهدی توکلی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
نگار بیات
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
فاطمه عبدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
آتنا فرهمندی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
گلنوش عابدینی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
علیرضا شهروسوند
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
یونس پولادوند
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
دانیال عیسوند
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
محمدرضا سید
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
محمدامین آیت الهی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4340
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
ستایش سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
امیر شایان نظری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
مهران رمضانی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
محدثه علی سرک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
راحله احمدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
علی سبزی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
علی سمیعی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
یزدان قادر احمدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
ابوالفضل ابطحی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه مهر شهید اسکندری
پارسا محمدزاده کردستانی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه پسرانه شهید اسکندری
مهلا صلواتی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4408
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
حدیث آذرخوش
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
مهدیه سرداری
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
آفاق احمدی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
مریم سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
سارا شیخی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
مینو حبیبی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
لعیا بخشی گودرزی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
زهرا سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
فاطمه گودرزی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
معصومه غیاثی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
عطیه سرلک
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
نیکو شفیعی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
شیوا علیمرادی
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
مریم نوریان
نهم - اليگودرز
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اليگودرز_ نمونه الزهرا
6/10/2023 10:27:44 PM
Menu