نگار

نگار -


سارا حسن پور
نهم - نگار
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
علی ارجمندعسکری
نهم - نگار
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
امیرحسین نگارستانی
نهم - نگار
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بردسير_ امام علي
نیلوفر امامی
نهم - نگار
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
فاطمه زندنگاری
نهم - نگار
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بردسير_ حضرت فاطمه
6/3/2023 5:07:45 PM
Menu