زرند

زرند -


فرزانه السادات حسینی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
زهرا زمانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
حدیث عربپور
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
فاطمه زمانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
علیرضا کردی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4307
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی
امیر حسین سلطانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4383
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی
فاطمه حاجی زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
الهه حسن زاده
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
رقیه گلستانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
امیر مهدی افشار
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی
ابوالفضل عربپور
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی
امیر حسین عبدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
ابوالفضل خلیلی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
محمد عارف عربپور
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4279
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
ابوالفضل خیرخواه
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
سهیل سلطانی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
زرند_ علامه حلی
محمد مهدی قاسمی سعیدی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
محمد ضیاالدینی
نهم - زرند
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
زرند_ نمونه ولایت
6/1/2023 11:29:30 AM
Menu