رفسنجان

رفسنجان -


حدیث حسنی پور راویزی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :103
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
ابوالفضل صدرحسینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
امیرمحمود خراسانی نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
حمیدرضا رجبی مومن آباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6451
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
مریم غیاثی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
حسین محمدی عیش ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فاطمه محمدی شهرابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
ابوالفضل ناصری مقدم
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
نگین غلامی حسین اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه اگستش
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فاطمه سیستانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
حانیه سادات عبداللهی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
فائزه کریم قاسمی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6484
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
محمدعلی ملانوری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4456
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
هدیه پورزارع
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مریم کرمی رباطی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
انیس ابراهیمی سیریزی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
سیدعلی ترابی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
دانیال علی یوسفی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
صادق صرافی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علی سلیم زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4128
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
زهرا رحیم پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
احمدرضا شهاب الدینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علی خالقی یکتا
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علی اسماعیلی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
حسین کرمی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فاطمه ولی زاده
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
جواد رضایی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمدیاسین رحیمی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
هما منوچهری راوری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
آیدا محمدی علی ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
محمد تقوی رشیدی زاه
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5484
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
فاطمه میرزابیگی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
بهنام بمانادی پاریزی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
ابوالفضل صالحی رنجبر
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
محمد جمالی پاقلعه
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
محمدصالح عبداللهی کرمانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
آرمان عسکری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6296
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
محمدصابر محمدیان نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
آیدا فتحی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
نگارسادات اوحدی لاهیجانی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
ریحانه عبداللهی ناصح ابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
زهرا یزدان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
محمد شهسواری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
مرضیه محمدعلی نژاد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
علی عبداللهی نیا
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
معین جعفری
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
ایمان خلیلی نژاد کشکوئی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
ساناز غلامی حسین اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
حانیه محرمی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ فرزانگان
فاطمه مهدی ابادی عابدینی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
حنانه بلوچ پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
ستایش شریفی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
محمدرضا جباری ظهیرابادی
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
کیانا مهدیان
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
حسین بصیرت
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
سارا تاج ابادی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
ابوالفضل لری حسین اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
علیرضا بهادر
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
فاطمه السادات حسینی پور اسمعیل اباد
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ شهید سجادی
مسعود فاتحی پور
نهم - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رفسنجان_ علی اابن اابیطاالب
6/6/2023 2:12:06 PM
Menu