سيرجان

سيرجان -


یاسمن نصرت آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مهدیه شریف پور قهستانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
فاطمه عمادآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ابوالفضل محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
محمد رفعتی نیا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمد امین خواجوئی قرائی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6553
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فاطمه بازمانده زاهدی راد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ستایش بنی اسدآزادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
فاطمه هنری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6598
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرحسین یوسفی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6399
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
مبین کریم الدینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمد نجف آبادی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
آرین تاج آبادی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فاطمه بادیه نشین
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
عباس حیدری ده ذاکری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4137
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین محمدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فاطمه قاسمی نژاد رائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فائزه افصحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مائده بارانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
بیتا عرب زاده جعفری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
حسین نادری ده قطب الدینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدصالح شکری پورجمالی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علیرضا محمدی سالار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
نسترن سادات هاشمی مدنی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
نازنین شهسواری پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
ملیکا محمدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
محمد محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
احسان مفیدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6348
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علی جهانشاهی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6520
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
فاطمه نصرت آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
سیدحسین حسینی افشار
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
آرتین نجف آبادی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
علی ملک محمدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
محمد حاج ابراهیمی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
احمد کیوانی هفشجانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
افشین منصوری فر
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
ستایش بیگلری نیا
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مصطفی اسلامی محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
فاضل فتحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4301
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فاطمه عمادآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه قاسمی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیر کیوانی هفشجانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین رضوانیان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدرضا هاشمی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمود عسکری پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امین ایرانمنش پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
زهرا رونق زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4780
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
راضیه عباسی نسب لری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4590
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سیدعلی آتشی پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
محمدصادق مکی آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
عذری کورکی نژادقرائی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سیدفواد ابراهیمی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
فاطمه خواجوئی کرانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امید هندیزی یزدی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
رعنا نصرت آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سارا آجاگه
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
پویا گیلانی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
زهرا کورکی نژاد قرایی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4008
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه شاه مرادی فریدونی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سمیرا مکی آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4374
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
حسین قشم پور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمدرضا شکری پورجمالی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
فاطمه احمدی زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4180
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
سعید محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5579
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فاطمه شهریاری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
عباس کریمی گوغری
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
الهه ریگی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4014
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
فاطمه احمدی زاده رائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
زهرا رضائی نسب
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
امیرحسین شهریارپناه
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
صبا ملک زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ریحانه محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ فرزانگان
علی صفاری شهربابکی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرمهدی لاری زاده
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیر سلطانی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
رضوان حیدری فتح آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
دانیال ایران نژادپاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
حسین محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
مهدیه السادات رضوی علوی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ایمان صفایی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
آرش قنبرپور
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
محمد نصرت آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
علی محمودآبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4649
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
حمیدرضا سلیمانی ساردو
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فاطمه قاسمی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
ابوالفضل قاسمی نژادرائینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4001
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
فرهاد سعیدی نژاد
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
امیرمحمد صالحی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
امیرحسین پرواز
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
علی روح الامینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4514
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
ابوالفضل ستوده نیا حسین آبادی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4299
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
فاطمه روح الامینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ اندیشه
مازیار میرپاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
ابوالفضل روح الامینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
یزدان امین حسینی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 4274
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
سيرجان_ ایت الله خامنه ای
نیما نجفی پاریزی
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
کاوه آب سالان
نهم - سيرجان
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سيرجان_ مصطفی خمینی
5/30/2023 10:30:00 PM
Menu