ملارد

ملارد -


عارف آسبان
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
علی نوروزی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
آیدا رحیمی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ملارد_ عزیزاله پزشکی
محمد نظری
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
رضا نوذری
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
صبا حسن زاده اسکافی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ملارد_ فرزانگان
ابوالفضل یاوری
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
سینا مشعشعی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
علیرضا طونی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4268
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
سینا خضریان
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4482
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
امیرحسین جهاندوست کواکی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
احسان نیک بخت
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 6485
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
ملارد_ علامه حلی
عرفان کمانکش
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
امیرحسین صدیقی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملارد_ دکترهشترودی
6/5/2023 7:27:01 AM
Menu