گلستان

گلستان -


مهسا قدسی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
نرگس خداوردی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
هانیه امانی ممان
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
مهدیه مهری نیاخرم
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
سارا نوروزی
نهم - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
5/29/2023 6:16:19 AM
Menu