ورامين

ورامين -


علی اقلیمی قره بلاغ
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
سید علیرضا احمدی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4754
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
علیرضا اصیل فرید
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
فاضل بختیاری
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
محدثه عباسی فشمی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ورامين_ امیر المومنین
رسول عالی داعی
نهم - ورامين
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ورامين_ دکتر حسابی
5/29/2023 3:15:36 AM
Menu