حويق

حويق -


مهدی راسخی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
سیده لعیا سید رضایی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
الهام دروند اصل
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
هانیه آقنوم
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
نادیا اکبرزاده
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 4145
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
سید علی گوهری
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
فریما مجیدی
نهم - حويق
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
5/29/2023 12:21:08 PM
Menu