صومعه سرا

صومعه سرا -


سیده طیبه رضادوست
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
ملیکا جمشیدی سه ساری
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
اشکان ایمانی قصابسرایی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
محدثه پیری ماتک
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
فاطمه عفت دوست پشتیری
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
زینب عیسی زاده ماتکی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
امید پورنبی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6576
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزا کوچک خان
محدثه شعبانی خراطی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
امیر محمد ارقند
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
مهدیه صابرشناس کسمایی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5100
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
6/8/2023 11:29:07 AM
Menu