ملكان

ملكان -


زینب عبادی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
نسترن صفری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
میثم غلامی قلعه
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
کسری کاشفی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
فاطمه قادری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
شبنم صابری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
احمد رضا عباداله پور ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
محمد مشعر
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
معین ثروت
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
حمید رضا عقولی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
سالار اسدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
علی هاشمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5110
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
جواد ایرانی مبارکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4136
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
امید نعمتی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
محمدرضا فرج زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
محمد نظری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4348
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
محدثه واحدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
شیرزاد قربانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4217
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
امید خیری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
سهند نورزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
احمد فتحی طوراغای
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4326
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
مهدی عابدینی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
علی ره دوست
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
فاطمه رنجی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
لاله حیدراولی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
مهدیه قویدل
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
هاجر بک بابای مبارک آبادی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
زهرا حسین زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
نسیم علی اصغرزاده ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
کوثر نصیرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
هانیه قنبرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
پریا مددی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
آیسان حیدرزاده ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
ربابه اکبرزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
محدثه شرفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
6/3/2023 6:13:48 AM
Menu