آران و بيدگل

آران و بيدگل -


سید حسن فخریان آرانی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
حسین عبدالواسعی بیدگلی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
زهرا پامیلی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان
محسن عربیان
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
سجاد صالحی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 6380
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
علی بیگانه
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشان_ شهیدبهشتی
کوثر گل آرایی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كاشان_ فرزانگان
6/5/2023 7:15:06 AM
Menu