خميني شهر

خميني شهر -


محمدرضا رحمتی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
محمد مهدی شاهین
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
مهرشاد فتاحی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
5/31/2023 10:51:10 PM
Menu