اميديه

اميديه -


عرفان دادبین پور
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ علامه طباطبایی
مبینا ولادت
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3
محمدامین فارسی مدان
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4420
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ علامه طباطبایی
سیدعلی رزمجو
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4449
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ علامه طباطبایی
امیرمحمد دیلمی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ علامه طباطبایی
مهرسا حاتمی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 6720
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهواز_ فرزانگان 3- ناحیه 3
امیر صفایی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ علامه طباطبایی
علی طاهری نیا
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 3875
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ علامه طباطبایی
محمدامین قاسمی پور
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4089
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ علامه طباطبایی
آرمین اورک
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ علامه طباطبایی
امیرمحمد کرایی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ علامه طباطبایی
5/28/2023 6:28:28 AM