انديمشك

انديمشك -


سروش آغی نژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
امیر حسین صالح نیا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
شقایق فتح الهی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
کیمیا صادقی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
علی حسین زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4469
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
آیدا مولایی نژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4537
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
رضا ضرابی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
نسترن افرایی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
فاطمه گنجه
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
مهدیه ریزیا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
رضا حسین قلی پور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
فاطمه ایل بیگی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4328
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
سهیل سلیمی راد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ علامه حلی
مازیار شیخی زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4202
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
یونس فروتن
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ علامه حلی
محمدمهدی رضایی مهر
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
سارا کی خا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
رضا رضانژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4204
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
اسحاق رحمت نیا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
محسن خاوری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
6/1/2023 6:26:30 PM
Menu