ماه شهر

ماه شهر -


شیدا موقرپور
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
صبا حمیدیان
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
پرنیان امین
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
نوید قنواتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ فرهیختگان
نگین هدایتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
غزل کرم عباسی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5538
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
ساغر ترابی راکی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
سارا شیخیان براتی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
کیمیا استوان
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6828
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
آلاء فتاحی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
نگار عبادی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
آتوسا حیدری فرد
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
هدی شریفات
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
فاطمه چاروسایی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
یاسمن بهمیی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
نازنین طاهری
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
نگار ولی زاده
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
فایزه شیرعلی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
پریا کیانی ده کیانی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
ملیکا پرتابیان
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
فاطمه زهرا کمایی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
ساره یوسفی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ماه شهر_ پژوهشگران
6/9/2023 5:19:58 PM
Menu