بهبهان

بهبهان -


مهسا فروزانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علی شایان پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
سیدسروش طباطبایی نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
آرش زمانی بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا صلاحی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4575
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سحر اسماعیلی بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علی رضاءالله
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
حامد مبرات
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمدجعفر جعفری مقدم
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا دهقان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سعید اندرزگو
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علی بلبل نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیررضا عابدین زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا فتحی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمدمهدی صدیق زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4635
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سید پویا مصفا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
فاطمه پی سپار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
ندا شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
رضا صالح پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمدرضا فراهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
نگین بابلی بهمیی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
سیدمجتبی مرتضوی نسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد جودان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
پوریا خوب نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
فاطمه صدقیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زمزم قنواتی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
ریحانه نیکروز
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
الهام مسعودی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
فرناز مشغرل الذکر
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4396
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
پردیس اسماعیلی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
راضیه غبیشاوی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
مریم هویدایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
علی جفاری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
محسن وحدان فر
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علی رفیع
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا صادقیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علی محمدی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علی مسرور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
حسین مصطفوی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا کدخدا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرحسین زمانیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
رضا حسینی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
حسین مرتب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علیرضا محسنی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
یاسین پوراحمدی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرمحمد چوپانی نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
محمد ارفاق
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ طلایه داران
رضا محمدی نسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
علی راستی بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرحسین رکابی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
عرفان اسمی زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4346
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مهدی فریدونیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
امیرحسین شهید زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
عارف شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4765
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
اردوان شام روشن
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
مجتبی عباسی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
آرش خیراندیش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4292
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
سجاد موسوی پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4253
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
عرفان نیک نامی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ رسول اکرم
فاطمه خنجر پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
شادی پاکدامن
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه عبودی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آیدا محافل
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
المیرا ضیایی نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
رضوان شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
شاداب ویسی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
شیما شریف زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آیدا گندمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه السادات مرتضوی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سحر مبارکی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
نگین شهامت
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا داستانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
رضوان مهدی زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
بهار زری پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا داوری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
بهار برازش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
حدیث یزدانی اصل
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
محبت رضا الله
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
مهتاب شباب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زینب سنایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه عبدی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا طیبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4310
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زینب بخردی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زینب الهی اصل
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
شیما جواد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آرزو جوادی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
ارمغان خادمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
رضوان داسی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
مهرنوش پرنیان اصل
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
ملیکا نوری نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
غزاله پاکدل
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
سارا دهقان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
مارال سلامتی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
مرجان کشتکاران
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4437
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
نیکتا حسینی اصل
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
فاطمه نوری نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
نگار ظهرابی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
بهار الهی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
درسا چنگلوایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
زهرا تژدال
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
نادیا بدرقه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
5/28/2023 5:47:12 AM