شوشتر

شوشتر -


علی نبوی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
آتنا کجباف
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه عبدالهی آرپناهی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
حدیث سجادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
اعظم شیرالی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
مهدی اموایی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
رضا باورسادبارون
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیر حسین سرابی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه دیلمی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4362
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فرزانه ذاکر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
آرمان احمد سمالی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
رضا محمدی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد صابری فر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4325
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
علی ریوفی نیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سام زراسوند توشمال پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیر رضا افتخار
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4552
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
علی نیسی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
شایسته میثاقی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4385
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
اشکان منجزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
سینا مراد زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4236
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
رضا قربانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4847
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه حسین پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4440
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه شیرالی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
سجاد اکبری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد شکیبا منش
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محسن فرجی ارپناهی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
غزل مرادزاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
سیده فاطمه عسکری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد احمدی بافنده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
عباس باقری گله
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد جهانگیری بابادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4516
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سعید نجفی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
نرگس محسنی راد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
امین رضا فرشیدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیرمحمد تابع
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4576
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
رضا مقامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
مطهره تفنگساز
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مهزیار زلقی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
رضا بسطامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فروغ بهداروند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
علی جوکار
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
آرمین رحیمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
ستایش جادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
حدیث ولی عرب
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
نرگس حسونی نزاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
رضا مقامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4106
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ شهيد احمدي روشن
سید روزبه صدرایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4939
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
شایان بساک
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
نگین چرخاب ساز زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
نجمه بهمنی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
امین سلطانیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
مریم میان آبی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
یگانه مطوفی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه چهارلنگی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4751
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
یاسمن چهارلنگی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
علیرضا چراغچی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
انیس افضلان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
نازنین محمدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد طلایی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سهیل جولایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
پوریا بهداروند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
دانیال سلیمانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
میکاییل احمدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4286
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سارا افشاری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
نگار رحیم پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
یزدان نجف پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سامان مقامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امید داودی اصل
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4241
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
ضیاءالدین محمد زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4073
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
امیر حسین علیزاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4366
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمدرضا مقامی حیدر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
کیارش اسد نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4174
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
مبینا زارعی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه جعفری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
آمنه نظری زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
نگین ناصری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
علی رضا کریمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
علیرضا نیک افروز
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
محمد لرزانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
رضا علیزاده مالکی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد رضا سعدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4447
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
امین مقدس پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
سید علی اصغر موسوی معلم
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
کامران صالحی وند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3939
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه امیری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
حسین انصاری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3935
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
فاطمه ترکی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
فردوس ندایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
سجاد موسی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 3971
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
امیر حسین مختاربند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
نازنین رضایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
6/8/2023 2:46:32 PM
Menu