فراشبند

فراشبند -


علیرضا دهقان
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
شهاب شمشیری
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
سارا جوکار
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
مریم آموزگار
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
رویا منصوری
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
محمدرضا قربانیان
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
مجید نوروزی
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كازرون_ سعادت
فایزه جوکار
نهم - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كازرون_ بانوسلامی
5/31/2023 4:26:11 AM
Menu