لامرد

لامرد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 95


فاطمه سادات موسوی نسب
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لامرد_ خدیجه کبری
زهرا صابری
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لامرد_ خدیجه کبری
فاطمه افکاری
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لامرد_ خدیجه کبری
سارا احمدی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لامرد_ خدیجه کبری
سیده حکیمه موسوی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لامرد_ خدیجه کبری
سحر رسولی
نهم - لامرد
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لامرد_ خدیجه کبری