كوار

كوار -


محمد صادق ظریفی
نهم - كوار
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
هادی غلامیدولت آبادی
نهم - كوار
میانگین تراز کانونی: 4594
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
وحید غلامی دولت آبادی
نهم - كوار
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمد حقیقت
نهم - كوار
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
6/1/2023 5:38:42 AM
Menu